DAVET

Dünyanın pek çok yerinde ve günümüz Türkiye’sinde çocuklar zorlayıcı koşulların baskısı altında büyümek ve yetişmek durumundadırlar. 

Yoksulluk ve çeşitli yoksunluklar nedeniyle çocukların erken yaşta çalıştırılması, sokakta yaşaması ya da ailesi yanında kalmak yerine kurumlarda yetişiyor olmaları, sağlık sistemlerine erişmelerinin, eğitim alma haklarının yeterince karşılanamıyor olması çocukları olumsuz yönde etkileyen ve koruyucu çocuk sağlığı açısından üzerinde durulması gereken konulardır. 

Yine çağımızda çocuklar doğal afetler ve insan  eliyle  oluşturulan afetler ya da  travmalarla sık karşılaşmakta, bu olayların doğrudan içinde bulunmakta ya da bu yıkıcı olaylara tanık olmaktadırlar.  

Toplumda aile içi şiddet giderek yaygınlaşmakta ve  çocuklar ihmal ve istismarın yoğun yaşandığı ortamlarda büyümek  durumunda kalmaktadırlar. Şiddet, yalıtılmışlık ve uyaransızlık, sağlıklı bir  biçimde yetişmelerini destekleyen çevre koşullarının bulunmayışı, çocukları “madde” ya da  “internet” bağımlılığının  çıkmazına ya da suça sürüklemektedir. 

Ülkemizde  ve dünyanın farklı  yörelerinde çocuklar, erişkinler tarafından kurgulanan değişik  boyuttaki terör eylemleri ve  savaşlar nedeniyle fiziksel ve  ruhsal yönden ileri derecede örselenmektedirler. 

Savaş ve terör eylemleri sonrası, çocuklar aileleri ile  birlikte göç etmek durumunda kalmakta ve bu göç süreci en başta çocukları kıyıma uğratmakta, onları her türlü haklarından yoksun bırakmakla kalmayıp, yaşam haklarını da ellerinden almaktadır.  

Dolayısıyla, günümüzde  yaşanmakta olan savaşları, terör ve  şiddet eylemlerini çocuklarda çok  yönlü gelişimsel sorunların ortaya  çıkmasına neden olan  en birincil risk etmenleri arasında saymak gerekmektedir. 

Bütün  bu belirtilen nedenlerle bizler, ülkemizde ve  dünyada  çocukların haklarını gözetilmesi, sağlıklı yaşam koşullarına  kavuşturulması ve  korunmasının,  çocukları koruyan yasal süreçlerin etkinleştirilmesinin çok  önemli bir toplumsal sorumluluk ve insanlık adına üstlenilmesi gereken bir öz görev olduğunu  düşünerek ,“Çocukların Yaşam Hakkı” üst başlığı altında, “ II.Çocuk Koruma Kongresi’ni düzenliyoruz; ve çocuk konusunda çalışan tüm uzmanlık  alanlarını, çocuklar için donanımlarını birleştirmek üzere, kongremize çağırıyoruz.    

Saygılarımızla. 

                                                Prof.Dr.Bahar Gökler            Prof.Dr.Tolga Dağlı            Prof.Dr.Metin Feyzioğlu